Search
Forespørsel om stålhall

Garantier og vilkår

Kjøpsvilkår gjelder materialleveranser av plater og byggtilbehør.

Ved konstruksjon av haller forholder vi oss til NS 8406.

Reservasjoner

Vi tilpasser platenes lengder i henhold til kjøperens spesifikasjon og beregner mengder og dimensjoner for rett tilbehør og detaljer som trengs for monteringen etter de forutsetningene som er oss kjent. Vi reserverer oss for eventuelle feilaktigheter i mengdeberegning av plater og tilbehørsmaterial.

Betaling

Betaling skjer mot faktura. Faktura sendes i forbindelse med at varene forlater Borgas varelager. Vi forbeholder oss retten til å oversende faktura á konto etter hvert som material leveres (delt leveranse).

Betalingsvilkår og forsinkelsesrenter

Betaling skal, om ikke annet er avtalt, være Borga i hende senest 10 dager etter fakturadato. Ved betaling etter forfallsdato debiteres påminnelsesavgift og forsinkelsesrente med 8% + gjeldende referanserente.

Kredittkontroll

Vi utfører sedvanlig kredittkontroll før ordre sendes til produksjon. Om kredittkontrollen ikke viser tilfredsstillende betalingsevne kan vi tilby å levere ordren mot forskuddsbetaling eller mot at det stilles bankgaranti eller annen av Borga godkjent sikkerhet. Kjøperen står for alle eventuelle kostnader i forbindelse med tegning av sikkerhet.

Leveransevilkår

Leveranse av ikke lagerførte plateprodukter kan som regel skje tidligst 6 arbeidsdager etter ordredato, under forutsetning at de inngår i Borgas utvalg av standardiserte farger og fargesystemer. Dersom ordren unntaksvis kan leveres tidligere meddeles dette av Borga.

LOK – Levert ulosset (hos) kjøperen

Borga leverer varene til kjøperen via et transportselskap ekskl. lossing. Normalt vil varene bli levert innen 2-5 dager avhengig av adresse og adkomst, og rådende fraktvolum, vi reserverer oss dog for at frakten kan ta noe lenger tid. Lossing av varene skal besørges og bekostes av kjøperen. Benytt gjerne våre losseveileder till kunde.
Etter at varene er levert overtar kjøper ansvaret for varene. Kostnader som oppstår om materialet skades, ødelegges eller forsvinner etter overlevering (eksempelvis under lossing, oppbevaring, transport på arbeidsplassen eller montering) bekostes av kjøper.
Transportbilen må ha plass til adkomst og snuplass på lossestedet. Om lossing ikke kan gjøres på angitt plass, leveres materialet til nærmest mulig losseplass. Om kjøperen ikke er til stede under leveransen, og ikke annet er avtalt med fraktselskapet, kan ikke godset losses og kostnad for bomkjøring samt ekstra utkjøring debiteres kjøperen.

LLK – Levert losset (til) kjøperen

For en ekstra fraktkostnad kan Borga levere varene til kjøperen med kranlastebil, inkludert lossing. Ansvaret for varene overtas av kjøperen etter at varene er losset.
For øvrig gjelder samme vilkår som under LOK – Levert ulosset kjøperen.

Ankomstkontroll

Kontrollér alltid på fraktseddelen at innholdet stemmer overens med din bestilling, samt at levert material stemmer overens med fraktseddelen. Om feil eller avvik oppdages skal kjøperen meddele dette skriftlig til Borga innen 5 arbeidsdager fra materialet blir losset på avtalt losseplass. Om feil eller avvik oppdages i levert material skal kjøperen, dersom det er snakk om transportskade, angi dette på fraktseddelen (transportselskapets eksemplar) ved varemottak og informere Borga samme dag.

Håndtering
Borga forbeholder seg retten til å beslutte hvordan og av hvem eventuelt konstaterte feil eller avvik skal håndteres. Om håndtering skjer uten Borgas skriftlige godkjenning, om defekt material har blitt brukt, eller om kjøperen har unnlatt å informere Borga ved mottak av transportskadet gods, frasier Borga seg alt ansvar for varen.

Kostnadsregulering

Borga har rett til i tilfeller der forsinkelse av leveransen forårsakes av kunden, ved debitering å indeksregulere valutakursavhengige deler av ordresummen mot av Norges Banks angitt valutakurs for ordre-, respektive leveransedato, i tilfeller der uvanlige valutaendringer (minst +/- 2 %) påvirker kostnaden for leverte varer.

Returfrakt

Kjøperen står for all returfrakt så lenge ikke varen var skadet innen overtakelse. Les mer under avsnittet Ankomstkontroll.

Angrerett (for konsumenter)

Konsumentkunder har 14 dagers lovfestet angrerett for varer som ikke er spesialtilpasset (byggplater, beslag, lettbjelker, vinduer, skyveporter og betongplinter er som regel alltid spesialtilpasset). Angreretten gjelder ikke varer som er bestilt og utlevert ved Borgas varelager. Angrefristen regnes fra dagen etter at konsumenten har mottatt varen. Det er konsumenten som står for returfrakten ved bruk av angreretten. Om varen skades etter overtakelse, eller om forpakning/ emballasje er brutt, mister konsumenten angreretten. Eventuell tilbakebetaling skjer senest 30 dager etter at varen returneres.

Behandling av personopplysninger

Informasjon om behandling av personopplysninger finnes i Borgas integritetspolicy.

Garantivilkår for Borga byggplater

Garantivilkår for tak-/veggplater med fargesystem polyester: P30, Matt, P50 og Premium Metallic. Borga gir garanti for kvaliteten på fargesystemet som brukes på byggplater for byggeprosjekt i Skandinavia i henhold til Allmenne vilkår og Garantiforpliktelser ved presentasjon av gyldig reklamasjon.

Fargesystem Garantitid for tekniske egenskaper* Garantitid for estetiske egenskaper**
Premium Metallic 50 år 20 år
P50 50 år 15 år
P30 30 år 10 år
P25 (ikke i standardsortiment) 20 år 7 år
Mat 30 år 10 år
Garantitiden løper fra kjøpsdato.

*Rustangrep i slik utstrekning at korrosjon forårsaker hull på den slette overflaten av produktet forekommer ikke. Produktene gir værfast beskyttelse.

**Overflatebelegget dekker stålplaten og vil ikke sprekke eller flasse av (med unntak av eventuelle mindre skader eller avflassing ved kappede kanter). Eventuell bleking eller annen fargeforandring skal være begrenset og jevn over hele overflaten forutsatt lik eksponering gitt for/ ved lokale forhold.

Nedlastning
  • Godkjente transportmidler
  • Losseveileder till kunde
  • Garantiblad Borga plater og byggtilbehør
  • Garantivilkår Borga plater og byggtilbehør
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Vis mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vennligst vent, søker etter "{{query}}" ...